Skip to main content

Utvecklingsverktyget för ledningsgrupper och styrelser!

MTAM skapades med syfte att utveckla en metod för att tydliggöra sambandet mellan ledningsgruppens unika förutsättningar och deras förmåga. MTAM bygger på ett frågebatteri och en pedagogisk modell som ger ledningsgrupper ett unikt stöd för sitt utvecklingsarbete. MTAM lämpar sig också mycket väl som metod när det gäller styrelseutveckling. LEDA20 är ett av få bolags som kan erbjuda MTAM för styrelser.

Vi på LEDA20 erbjuder såväl ledningsgruppsutveckling som styrelseutveckling där vi använder oss av MTAM som ett grundläggande verktyg. Utöver det har vi en stor bredd av verktyg och insatser som vi kan erbjuda er för bästa möjliga utveckling.  Vi formar utvecklingsinsatsen utifrån era behov.

MTAM är ett unikt verktyg för utveckling av just ledningsgrupper och styrelser.

Genom MTAM ges en bas av forskning och teoretisk förståelse för ledningsgruppen som fenomen. Det bidrar också med ett mätverktyg som är ovärderligt vid analysen av vilka insatser som den specifika gruppen bäst behöver. Resultatet visar på gruppens styrkor, svagheter och grad av samsyn vilket är avgörande när handlingsplanen ska formas.  Gruppen gör tre mätningar vilket skapar ett ingångsvärde, ett värde som beskriver vart gruppen kommit i processen och ett slutvärde som visar på gruppens nya kapabilitet.

I den nedre vänstra delen av skalan hittar vi ledningsgrupper/styrelser som kanske klarar sig ok, så länge frågorna och uppdraget inte är allt för komplext.

Den övre högra delen av skalan visar den förmåga som krävs för att hantera komplexitet och komplexa uppgifter, utifrån detta har ledningsgruppen/styrelsen identifierat och kommit överens om vad den ska göra för att stödja organisationen.

Enkäten

För att kunna mäta gruppens samlade kapabilitet och nivå av samsyn används MTAM’s enkät. Enkäten består av 43 frågor och besvaras digitalt. Inga resultat som återförs till verksamheten kommer att kunna härledas till enskilda personer.

Resultatet

Resultatet av enkäten presenteras i tre olika bilder vilka bidrar till gruppens ökade insikter om sitt nuläge och hjälper gruppen att se och formulera sitt önskade framtida läge.

Ett urval av möjliga verktyg vi erbjuder som kan användas beroende på ledningsgruppens behov:

 • Kvalitativa in- och utcheckningar
 • Spelregler och överenskommelser
 • Förväntningar och farhågor
 • Gruppens syfte (why), riktning och mål
 • Öppenhet och Tillit (Tillitssprialen)
 • Om människors grundläggande psykologiska behov (FIRO)
 • Att skapa effektiva team (IMGD)
 • Om ledningsgrupper, forskning, historik och nuläge
 • Dialog, kommunikation, sense-making och nya gemensamma synsätt
 • Roller i gruppen och förväntningar kopplade till dessa
 • Konflikthantering
 • Jämställt och inkluderande ledarskap
 • Indirekt ledarskap – att leda genom andra
 • Motivation och ledarskap
 • Indirekt ledarskap, att leda genom länkar
 • Makt och maktbaser
 • Förändringsarbete och förändringsledning
 • Hantera motstånd till förändring
 • Gruppens klimat och kultur
 • Relationerna i gruppen
 • Feedback – feedforward, teori och skarpa övningar
 • Värderingar, moral och etik
 • Reflekterande team och aktivt lyssnande

Intresserad och vill veta mer?

Fyll i formuläret och skicka till oss så hör vi av oss till dig så snart som möjligt.

  Kursledning

  Questions about training?

  Are you wondering about something? Do not hesitate to contact us.

  contact us directly