Skip to main content

Handledning i horisontella principer & utvärdering för ESF-projekt

“Just nu handleder vi flera olika ESF-projekt. Referenser lämnas gärna.”

Charlotte AxelssonLedarskapskonsult, LEDA20

LEDA20 AB erbjuder tjänster avseende stöd i arbetet med de horisontella principerna – Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Vi samarbetar även med företaget Payoff och erbjuder tjänster inom projektutvärdering och processledning. 

Vårt team består av mycket erfarna och kompetenta konsulter som erbjuder tjänster inom utvärdering, processtöd, lednings- och verksamhetsutveckling samt integrering av de horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Handledning

LEDA20 AB har stor erfarenhet av att utbilda och handleda ESF-projekt gällande de horisontella principerna. Vi vet att det är svårt att mäta resultatet av jämställdhets och inkluderingsarbete då det är lätt att fastna i kvantitativa mått och enbart räkna representation av kvinnor och män. Samtidigt visar forskningen att de riktigt goda kvalitativa jämställdhetseffekterna kommer först efter flera år, samtidigt som ESF ställer krav på att mätbara effekter och stegvisa förflyttningar av kunskaper skall kunna visas under projekttiden. Utifrån detta skräddarsyr vi verktyg för projektet och bidrar med en stor verktygslåda som vi efter behovsinventering och i samråd med projektledningen kan välja metoder ur.  

Basutbildning

LEDA20 erbjuder basutbildning i de Horisontella principerna. Denna kan genomföras som en heldagsutbildning eller två halvdagar. Upplägget har ett tydligt syfte att ge styrgrupp, projektmedarbetare och nyckelpersoner en gemensam plattform avseende jämställdhet, mångfald och normkritik. Den gemensamma plattformen skapar goda förutsättningar för att förändring i enlighet med principerna ska ske, både avseende normer och praktiskt utförande. Efter utbildningen skall deltagarna ha fått förståelse för de horisontella principerna och vikten av dessa perspektiv för ett framgångsrikt ESF-projekt. Upplägget fokuserar på att skapa en miljö där gruppen har möjlighet att skapa tillit, dialog och möjlighet att testa och prova sina tankar. Utbildningen innehåller en grundläggande introduktion i begreppen jämlikhet/jämställdhet och genus.
Utbildningen utgår ifrån en normkritisk och intersektionell ansats. Det normkritiska innebär att gruppen får möjlighet att utmana gängse normer som upprätthålls. Det intersektionella perspektivet innebär att vi inte tittar på en maktordning i taget utan skärningspunkterna mellan kön, etnicitet, ålder, funktionsvariationer, sexuell läggning etc. Ibland samvarierar flera perspektiv och ibland kolliderar de. Här ges exempel på när och hur vi bidrar till jämställdhet och icke-diskriminering och när det faktiskt är så att vi upprätthåller de normativa mönster som finns i samhället i stort.
Vi kommer även att fördjupa oss i frågorna om tillgänglighet under utbildningsdagen. Horisontella principerna kommer att kopplas tydligt till det specifika ESF-projektets mål.

Leda & styra

För att alla aktörer ska kunna bidra till förändringsarbetet håller vi passet Leda och styra mot uppsatta mål med fokus på Horisontella Principer. Passet innehåller de viktiga Varför, Vad och Hur-frågorna. I detta pass ingår hur styrdokument kan integreras i verksamheten, hur förflyttningen görs från de fina orden i dokumenten till praktisk handling i den dagliga verksamheten. På vilket sätt fördelas ansvaret för förändringsarbetet på ett optimalt sätt i en politiskt styrd organisation och hur implementeras projekterfarenheterna och det nya sättet att arbeta mest framgångsrikt så att det integreras?

Loggböcker och kritiska händelser

Metod för kvalitativa indikationer på stegvisa förflyttningar av just attityder, värderingar och tankesätt. Det gör det lättare för deltagare och projektledning att kunna se sin egen kunskapsresa. Vi ordnar workshops digitalt med projektmedarbetarna där vi arbetar med de kritiska händelser som projektmedarbetarna identifierat och stöder hur dessa kan användas för att uppnå uppsatta mål.

Dilemmafrågor

Dilemmafrågor är en metod för projektpersonal som LEDA20 har tagit fram anpassade för just ESF-projekt. När en verksamhet skall utvecklas inom jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet behöver det göras både vägval och ställningstaganden. Det finns en rad dilemman som dokumenterats inom såväl forskning som praktik som är användbara i utvecklingsarbetet. Vi arbetar med en rad dilemman där det redogörs för olika motpoler i angreppssätt. Det finns inga rätt och fel, utan lösningen kanske snarare ligger i att hitta en balans mellan dem, det vill säga att verksamheten kanske ska göra både och. Vi ordnar workshops digitalt med projektmedarbetarna där bla dessa dilemman kan samtalas om utifrån ert specifika projekt och de erfarenheter ni har.

Genuskompassen

En annan metod är Genuskompassen. Genuskompassen är framtagen som stöd för en jämställd arbetslivsinriktad rehabiliterad och bygger på de jämställdhetspolitiska delmålen. Genuskompassen har visat sig vara ett viktigt stöd för ESF-projekt, kommuner och myndigheters verksamheter för att uppnå mål om ett individanpassat stöd av arbetsmarknadsinsatser.

Nedan presenterar vi några av de ESF-projekt som vi arbetat tillsammans med.

MIA och MIA Vidare – startade våren 2019

MIA och numer MIA Vidare är ett ESF-projekt med samordningsförbundens parter Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, tjugo kommuner och Region Stockholm. Projektet utvecklar metoder och arbetssätt och stärker samverkan i regionen. Syftet är att stötta personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Charlotte och Liselott handleder projektchef, delprojektledare och projektpersonal i jämställdhetsintegrering.

Läs mer om MIA-projektet här.

Experio Worklab – startade våren 2019

Experio WorkLab är ett treårigt samarbetsprojekt mellan region Värmland, flera värmlandskommuner och Försäkringskassan. Projektet syftar till att hitta nya sätt för att minska den o-jämställda sjukfrånvaron. Projektet använder tjänstedesign där de involverar medarbetare och ledare för att förstå utmaningar, utveckla arbetssätt och testa nya vägar. Charlotte och Liselott har hållit JGL för projektledare och projektpersonal.

Läs mer om Experio WorkLab här.

Kick off – startade våren 2019

Kickoff erbjuder arbetsgivare i Västra Skaraborg kompetensutveckling som ska främja en breddad rekrytering och ett mer inkluderande arbetsliv! Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur diskriminering kan förhindras och hur lika rättigheter och möjligheter kan främjas. I detta projektet stödjer vi ledningsgrupp, projektpersonal och styrelse i jämställdhetsintegrering.

Läs mer om Kickoff-projektet här.

Skicka intresseanmälan

Fyll i formuläret och skicka till oss så hör vi av oss till dig så snart som möjligt.

    Frågor om utbildningen?

    Undrar du över något? Tveka inte att höra av dig till oss.

    KONTAKTA OSS DIREKT